Privacy verklaring Involtum Services B.V. met betrekking tot NomadPower

 

Voor de dienstverlening van NomadPower is het onontbeerlijk dat wij persoonsgegevens opslaan en de beschikking hebben over potentieel privacy-gevoelige informatie. We zijn ons er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht en onze dienstverlening. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Involtum Services is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacy verklaring is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Delen van persoonsgegevens en beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy verklaring.

 

  1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Involtum Services B.V. opgeslagen en verwerkt voor het uitvoeren van de dienstverlening met betrekking tot NomadPower. NomadPower zorgt voor onder andere de afrekening van elektriciteitstransacties op parkeer terreinen voor vrachtwagens langs snelwegen, distributie centra en andere locaties, waar de exploitant heeft gekozen voor de dienstverlening van NomadPower. Na eenmalig geregistreerd te zijn bij NomadPower, kunt u met behulp van de NomadPower website, app en telefoon de voorzieningen op bij NomadPower aangesloten parkeerterreinen aan- en uitschakelen. U betaalt voor de afgenomen diensten via NomadPower.

Voor het berekenen van de te betalen kosten, de facturatie en de incassering vragen wij uw NAW gegevens, emailadres en (mobiel) telefoonnummer. Indien u kiest voor automatische incasso, hebben wij uw IBAN gegevens nodig. Voor de handhaving door de exploitant van het parkeerterrein kan het noodzakelijk zijn dat u het kenteken danwel trailernummer of soortgelijk identificatienummer van uw voertuig ingeeft.

Om de kosten te berekenen en een factuur op te maken, meten wij hoeveel u van een voorziening gebruikt, zoals het aantal kWh aan elektriciteit en/of de duur van uw verblijf en op welke locatie en wanneer het gebruik heeft plaatsgevonden.

Naast Involtum Services B.V. heeft ook de exploitant van de locatie waar u te gast bent, inzicht in deze gegevens.

 

  1. Marketingactiviteiten

Involtum Services B.V. zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden voor marketingactiviteiten of andere reden, tenzij wij daartoe worden gedwongen door wet- of regelgeving. Involtum Services B.V. kan uw klantgegevens wel gebruiken om de klantrelatie te onderhouden, zoals u informeren via een nieuwsbrief en nieuwe producten, diensten of functies van NomadPower onder uw aandacht te brengen. Daarnaast zou Involtum Services B.V. in de toekomst uw klantgegevens kunnen gebruiken om u informatie te sturen met betrekking tot activiteiten in de nabijheid van de locatie waar u zich op dat moment bevindt.

Involtum Services B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

  1. Delen van persoonsgegevens en beveiligingsniveau

Involtum Services B.V.  beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5. Involtum Services werkt met een klein aantal dienstverleners, zoals ICT diestverleners voor de houding en hosting van onze databases en ons platform, ICT ontwikkelaars en een telefonische helpdesk die toegang kunnen hebben tot uw gegevens voor het uitvoeren van hun werkzaamheden ten behoeve van NomadPower. Zij zijn gehouden aan vergelijkbare maatregelen om de toevertrouwde gegevens te beschermen als Involtum Services B.V. zelf.

 

  1. Rechten van betrokkenen

Indien u bent aangemeld bij NomadPower, kunt u op de persoonlijke pagina’s van de website uw gegevens inzien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. Niet alle persoonlijke gegevens kunt u zelf via de website aanpassen.

Indien u dat wenst kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid al uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij kunnen u vragen u te legitimeren om de juistheid van het verzoek te verifiëren. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van Call Bill, dan kunt u ons dat schriftelijk kenbaar maken door een e-mail te zenden naar het onderstaande adres. Wij kunnen u vragen u te legitimeren om de juistheid van het verzoek te verifiëren. Nadat al uw transacties bij Call Bill zijn afgerond en betaald, zullen wij uw registratie beëindigen en zullen wij alleen de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn voor de daartoe gestelde termijnen bewaren. De overige gegevens zullen wij geanonimiseerd bewaren voor statistische doeleinden. U kunt vanaf dat moment ook geen gebruik meer maken van de mogelijkheid om inzicht te krijgen in uw persoonlijke gegevens.

 

  1. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Involtum Services B.V.

Afdeling Compliance

Hofplein 20

3032 AC  Rotterdam

compliance@involtum.com

 

  1. Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor ons privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 6 juni 2018.